Algemene Voorwaarden Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf

Tot stand gekomen op 11 juni 2022

Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is gevestigd aan Houtmankade 10-1, 1013MX, te Amsterdam

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 83795693.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

 

Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf: Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is een onderneming gericht op de verkoop van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij).

 

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij, gericht op de verkoop van de Producten.

 

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

 

Consument: De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).

 

Bedrijf: De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).

 

Partij: Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf, dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.

 

Tarief: De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de koop van de Producten, aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf dient te voldoen.

 

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij, waarbij in het kader van een door de Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf georganiseerd systeem voor Koop op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Alsmede van toepassing op Overeenkomsten met Studio Tjiftjaf en de b2b bepalingen.

 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

 

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zijn overeengekomen.

 

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

 

2. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt. 3. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

 

4. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

 

5. In het geval Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet verplicht tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.

 

6. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

 

2. De Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het Product overeenkomstig de Overeenkomst heeft geleverd en de Wederpartij het Tarief volledig en tijdig heeft voldaan.Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

 

2. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf kunnen worden toegerekend.

 

3. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

 

 

Artikel 6. Tarieven

1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

2. De Tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 

3. In het geval Producten naar het buitenland (buiten Nederland) moeten worden verstuurd, wordt hiervoor een extra toeslag in rekening gebracht.

 

4. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf.

 

5. Van alle bijkomende kosten zal Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Artikel 7. Wijziging Tarieven

1. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

 

2. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

 

3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf rustende verplichting ingevolge de wet;

 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 • Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;

 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 8. Koop op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument

 

1. In het geval sprake is van Koop op afstand heeft de Wederpartij (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht dat de levering van de Producten plaatsvindt binnen uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst en het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst of gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Wederpartij de reeds ontvangen Producten moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping middels schrijven per e-mail aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf) en Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping

 

2. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugstuurt, dient de Wederpartij de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd, en met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

 

3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Verzegelde Producten of hygiënische Producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

 • Producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

 • Producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

 • Producten van persoonlijke aard;

 • Producten die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij.

 

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf

4. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een geleverd Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan het Product geretourneerd worden.

 

5. De Wederpartij dient vooraf kenbaar te maken dat hij/zij het Product wil retourneren, dit kan door het versturen van een e-mail naar Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf. Het is voor de Wederpartij mogelijk om het Product te retourneren binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. Na aanmelding van de retournering ontvangt de Wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Het Product moet, binnen veertien dagen na aanmelding van de retour, worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van de originele pakbon en moeten zich in ongebruikte staat bevinden. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren. Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen teruggestuurd te zijn naar Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf.

 

6. De verzendkosten van het terugzenden van het Product komen voor risico en rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.

 

7. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.

 

8. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

 

 

Artikel 9. Uitvoering Overeenkomst

1. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 

2. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf maakt handgemaakte en hiermee naar eigen inzicht gemaakte zeep. De geleverde zeep kan daarom in details afwijken van de foto’s en/of omschrijvingen zoals vermeld op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Derhalve kunnen de kleur, maat, gewicht, en eventuele onvolkomenheden afwijken van het genoemde.

 

3. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf.

 

4. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 

Artikel 10. Levering Producten

1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).

 

2. De levering vindt plaats of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

 

3. De Wederpartij is gehouden om het juiste leveringsadres op te geven. Als blijkt dat dit adres onjuist is dan wel onvolledig, zijn alle kosten voor rekening van de Wederpartij alsmede de verzendkosten.

 

4. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

 

5. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 11. Leveringstermijn

1. De levering van de Producten zal plaatsvinden binnen een door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 

2. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf heeft verstrekt.

 

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Producten te leveren.

 

4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf binnen deze termijn niet over gaat tot levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

 

Artikel 12. Risico-overgang

1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 10), voor rekening en risico van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf. Behoudens het geval dat de Wederpartij een onjuist dan wel niet volledig adres heeft opgegeven voor levering, zie art. 10 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

 

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte werkzaamheden, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

 

Artikel 14. Betaling

1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aangewezen bankrekening, op een door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. 

 

2. Betaling geschied vooraf, middels overboeking, in het geval de Wederpartij handelt als natuurlijk persoon.

 

3. Betaling geschied achteraf, middels factuur, in het geval de Wederpartij handelt in de uitoefening van bedrijf dan wel rechtspersoon.

 

4. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

5. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

 

6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

 

9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

 

2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

 

Artikel 16. Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 

2. Daarnaast is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf kan worden gevergd.

 

3. Bij opschorting behoudt Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 17. Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

2. Daarnaast is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf kan worden gevergd;

 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;

 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

 • De Wederpartij is komen te overlijden.

 

3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.

 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

5. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf geleden schade.

 

 

Artikel 18. Overmacht

1. In het geval Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet in staat is de verplichtingen na te komen. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Zowel Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

4. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

5. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

 

 

Artikel 19. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

1. Indien de geleverde Producten naar mening van de Wederpartij niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn u geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig (zie volgende alinea) aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf te melden. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal vervolgens beoordelen of de geleverde Producten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

 

2. De Wederpartij is gehouden om de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na levering, te onderzoeken. De Wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

3. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

 

4. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid,de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan de geleverde Producten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden).

 

5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 

6. Indien de Wederpartij tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Wederpartij desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Producten.

 

 

Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid

1. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 

2. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

 

3. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf overeenkomstig de verzekering draagt.

 

4. De Wederpartij dient de schade waarvoor Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

5. Eveneens is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet aansprakelijk voor medische ongemakken, zoals; huiduitslag, allergische reacties dan wel andere fysieke of medische ongemakken, veroorzaakt door het geleverde product. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf verondersteld dat de Wederpartij de eventueel meegeleverde productlabel dan wel beschrijving van het product kent en heeft gelezen.

 

 

Artikel 21. Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Wederpartij vrijwaart Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

 

2. Indien Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

3. Voor alle vorderingen jegens Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de door Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

 

 

Artikel 22. Klachtenregeling

1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen.

 

2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.

 

3. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf behandelt alle klachten vertrouwelijk.

 

4. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

 

 

Artikel 23. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

2. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

3. Enige vorm van overnemen van afbeeldingen, teksten en/of andere inzichten vanaf de website dan wel andere kanalen van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf is niet toegestaan.

 

 

Artikel 24. Geheimhouding

1. Zowel Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

1. Bij de verkoop van de Producten verwerkt Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Privacyverklaring van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf.

 

2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf verstrekt, zal Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

3. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

 

4. Het is Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

 

5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

 

6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

 

Artikel 26. Cookies

1. Bij het bezoeken van de website van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf, kan Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

 

2. De informatie die Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

 

 

Artikel 27. Nieuwsbrief

1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

 

2. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 

3. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat de Wederpartij zich heeft afgemeld, zal hij/zij geen nieuwsbrief meer ontvangen.

 

 

Artikel 28. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

 

2. Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

 

3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 29. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

3. Geschillen tussen Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Artikel 30. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Het Amsterdamse Zeephuis/Studio Tjiftjaf en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 83795693.